Parikkalan hanketta on kehitetty vastuullisesti

Takaisin uutisten pääsivulle

Hankkeemme Parikkalassa on herättänyt muutamien aktiivisten paikallisten keskuudessa huolta luonnon ja erityisesti kuukkelien tulevaisuuden näkökulmasta. Kirjoittajat ovat myös huolissaan hankkeen vastuullisuudesta.

Ymmärrämme hyvin, että vaikka kyse on uusiutuvasta energiasta, niin myös aurinkovoimahanke voi herättää huolta luonnonsuojelijoiden keskuudessa. Aurinkovoimahankkeet ovat lisääntyneet ympäri Suomen ja tuovat lähivuosina muutoksia hankealueiden maisemaan hankepaikkakunnilla. 

Winda Energy pyrkii toimimaan vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen kaikissa uusiutuvan energian hankkeissaan. Parikkalaan sijoittuvan hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon kuukkelien esiintyminen Parikkalan alueella jo hankekehityksen esiselvitysvaiheessa. Yrityksessämme työskentelee monen alan asiantuntijoita, ja meillä on vankka sisäinen valmius muun muassa hankkeidemme ympäristöselvitysten tekemistä varten. Hyödynnämme selvitystöissä myös eri alojen päteviä konsultteja, jotta hankkeemme toteutuvat mahdollisimman vastuullisesti. 

Luontoselvitykset ovat oleellinen ja tärkeä osa hankekehitystämme. Tarkastelemme hankkeidemme vaikutuksia luonnon monimuotoisuuden kannalta ja pohdimme mahdollisia kompensointikeinoja hankekohtaisesti. Näistä olemme myös Parikkalassa valmiita keskustelemaan yhdessä paikallisten kanssa. Hankealueen läpi tulee esimerkiksi kulkemaan ekologinen käytävä, joka auttaa suurempia nisäkkäitä, mutta myös kuukkeleita liikkumaan elinalueiden välillä. Merkittäviä luontoarvoja hankealueella ei ole selvitystyön perusteella löydetty. 

Lajitietokeskuksen salassa pidettävien aineistojen perusteella lähimmät havainnot kuukkelista oli tehty n. 1,5 km päässä hankealueesta vanhemman metsän puolella. Aurinkovoimalan rakentamisen ja toiminnan aikainen häiriö ei ulotu alueen välitöntä lähiympäristöä kauemmas. Hankealue on mäntyistä talousmetsää, jonka ikä vaihtelee 15–45 vuoden välillä, eikä se näin ollen ole tyypillistä metsää kuukkelien pesimistä ajatellen. Vanhempaa havumetsää ei kuulu hankealueeseen. Hankkeen luvitusprosessissa on kuultu myös viranomaisia ja ELY-keskusta. 

Hakkuut alueella on toteutettu ELY-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti maalis-huhtikuussa. Kalasääsken pesinnän aikaisen rauhoitusalueen osalta hakkuut on toteutettu ennen huhtikuun alkua sovittujen ohjeiden mukaisesti. Vaikka hankkeemme nimi on Valkiasuo, on hankealue pienempi kuin koko Valkiasuon alue. 

Hankealueen ympäristö on pääosin hakkuualueita ja talousmetsää. Tulemme tekemään vesienhallintasuunnitelman vielä ennen rakentamisen alkamista, ja pohdimme mm. hulevesialtaan rakentamista. Jatkamme myös muuten tarpeen vaatiessa selvitystyötä esimerkiksi kuukkelien suojeluun liittyen.